Get Adobe Flash player

REGULAMIN

XVI REJONOWEGO KONKURS EKOLOGICZNY

SMÓLNIK 2017

Przepisy  ogólne

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych organizuje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. Organizatorem Rejonowego Konkursu Ekologicznego Smólnik 2017, zwanego dalej konkursem jest Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.
 2. Współorganizatorami Konkursu są:

1)              Zarząd Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

2)              Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku;

3)              Nadleśnictwo Włocławek;

4)              Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;

5)              Liga Ochrony Przyrody;

6)              Urząd Gminy Włocławek.

Cele i zakres tematyczny konkursu

 • 3

Celem Konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ekologią, ochroną środowiska i ochroną przyrody, a także wspieranie uzdolnień uczniów,
 • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach przyrody, biologii oraz nauk przyrodniczych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji,
 • zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań lub innych formach pracy pozalekcyjnej oraz podejmowania samodzielnych prac obserwacyjnych i samokształceniowych,
 • poznawanie piękna przyrody ojczystej oraz form ochrony przyrody w Polsce,
 • podnoszenie świadomości i kultury ekologicznej,
 • poznanie pamiątek  historii i kultury , położenia, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

§ 4

 1. 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu (może wykraczać poza podstawę programową danego etapu edukacyjnego) wraz z wykazem literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczyciela otrzymają szkoły zgłoszone do konkursu. Wstępną literaturę przedmiotu konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. 2. Zgłoszenie szkoły do konkursu należy przesłać do dnia 01 kwietnia 2017 r. na adres Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, 87-815 Smólnik lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zasady ogólne przeprowadzania konkursu

 • 5

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego oraz województwa mazowieckiego.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy zainteresowany nim uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który zgłosi dyrektorowi macierzystej szkoły chęć uczestniczenia w konkursie. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs jest dwustopniowy i przebiega w dwóch etapach:

1)             etapie I -  szkolnym, od 10 kwietnia  2017 roku do 4 maja 2017 roku;

2)             etapie II - rejonowym przeprowadzonym w dniu 24 maja 2017 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku.

 • 6

 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursu Rejonowego, zwana dalej komisją, w składzie:

1)       przedstawiciel Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (przewodniczący);

2)       przedstawiciel Zarządu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (wiceprzewodniczący);

3)       przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek (członek);

4)       przedstawiciel Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku (członek);

5)       Przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody (członek);

6)       przedstawiciel Urzędu Gminy Włocławek (członek).

§ 7

 1. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania konkursowe następujących typów:

1)              zadania testowe wielokrotnego wyboru i rodzaju prawda – fałsz;

2)              zadania praktyczne polegające na rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt, żyjących na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dostosowane do danego poziomu edukacyjnego;

3)              odpowiedzi na zadane pytania w formie ustnej lub pisemnej (dotyczy klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum).

 1. Zadania konkursowe dla I etapu przygotowuje organizator konkursu, natomiast zadania konkursowe dla II etapu opracowuje Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 • 8

 1. Konkurs na etapie I - szkolnym (eliminacje szkolne) przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana spośród nauczycieli szkoły, przez dyrektora szkoły w składzie:

1)  przewodniczący;

2)  od 2 do 3 członków.

 1. Zadania konkursowe I etapu (etapu szkolnego) obejmują:

1)        test pisemny pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej składający się z:

a)      12 zadań wielokrotnego wyboru – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

b)       3 zadań rodzaju prawda – fałsz ­– po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

c)      zadanie praktyczne punktowane w skali od 0 do 3.

 1. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami i trwa 40 minut.
 2. Prace uczniów na etapie szkolnym są kodowane w sposób ustalony przez szkolną komisję konkursową.
 3. Szkolna komisja konkursowa organizuje etap szkolny na własny koszt.
 4. Sprawdzian pisemny I etapu przeprowadza szkolna komisja konkursowa nie później niż do dnia 4 maja 2017 r.

 • 9

Do zadań szkoły na etapie szkolnym należy:

1)                 przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji i regulaminie konkursu;

2)                 przesłanie do 01 kwietnia 2017 r. zgłoszenia udziału szkoły w konkursie z podaniem nazwy szkoły, jej adresu oraz numeru telefonu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3)                 powołanie szkolnej komisji konkursowej;

4)                 przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów (w zależności od liczby uczniów przystępujących do etapu szkolnego);

5)                 przestrzeganie tajności, terminów i procedury przeprowadzania szkolnego etapu konkursu;

6)                 udostępnienie skopiowanych kart zadań w dniu konkursu o wyznaczonej godzinie przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w terminie nie później niż do dnia

4  maja 2017 r.;

7)                 przeprowadzenie testu pisemnego we wskazanym przez dyrektora szkoły dniu, jednak nie później niż do dnia 4 maja 2017 roku; sporządzenie po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich protokołu z etapu szkolnego konkursu w roku szkolnym 2016/2017;

8)                 przesłanie, do 15 maja 2017 roku, na adres Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku protokołu etapu szkolnego (protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej) w formie pisemnej wraz z  wykazem uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego;

9)                 do etapu rejonowego zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali w etapie szkolonym co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów (3 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI oraz 3 uczniów gimnazjum);

10)             w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów, komisja wskazuje uczniów o najwyższej liczbie punktów;

11)             w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów najwyższej punktacji komisja szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje we własnym zakresie.

Organizacja i przebieg etapu rejonowego

 • 10

 1. W etapie rejonowym może wziąć udział uczeń, który zdobył co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym.
 2. Zadania konkursowe II etapu części pisemnej (etapu rejonowego) obejmują:

1) sprawdzian pisemny składający się z:

a)      20 zadań wielokrotnego wyboru – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

b)      2 zadań praktycznych punktowanych w skali od 0 do 3.

 1. Do części ustnej II etapu przechodzi 10 uczestników z najwyższą liczbą punktów z części pisemnej II etapu z zastrzeżeniem pkt. 4 §10.
 2. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przystępują w etapie rejonowym tylko do części pisemnej.
 3. Zadania konkursowe II etapu części ustnej obejmują odpowiedzi na pytania ustne.
 4. Punkty z części pisemnej i ustnej etapu II kumulują się.
 5. Czas pracy uczniów na sprawdzianie pisemnym zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami i trwa 45 minut.
 6. Prace uczniów na etapie rejonowym są kodowane w sposób ustalony przez rejonową komisję konkursową.
 7. Część pisemną i ustną II etapu przeprowadza rejonowa komisja konkursowa w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku.

10.  W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostają laureaci: zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przepisy końcowe

§ 11

Koszty przejazdu uczestników pokrywają szkoły macierzyste.

§ 12

 1. Niestawienie się ucznia, o godzinie rozpoczęcia pisemnych eliminacji szkolnych lub rejonowych, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 2. Każdy uczestnik eliminacji pisemnych jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
 3. Do sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

§ 13

 1. Uczestnicy pełnoletni, rodzice uczestnika nieletniego (pełnoprawni opiekunowie) i nauczyciele przygotowujący ucznia mają prawo wglądu do prac ocenionych przez:

1) szkolną komisję konkursową – w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników etapu szkolnego;

2) rejonową komisję konkursową - w dniu konkursu rejonowego przed jego częścią ustną.

 1. Prace do wglądu udostępnia:

1)                  przewodniczący szkolnej komisji konkursowej, w przypadku prac etapu szkolnego;

2)                  przewodniczący komisji rejonowej, w przypadku prac tego etapu.

§ 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej. Decyzja przewodniczącego komisji jest ostateczna.

Akceptuję


Załącznik nr 1

 1. Zakres pytań warunkuje zestaw podanej literatury, zadania konkursowe mogą wykraczać poza podstawę programową danego etapu edukacyjnego.
 2. Pytania konkursowe przygotowuje zespół niezależnych autorów z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
 3. Tematyka dla gimnazjów i szkół podstawowych: ochrona przyrody na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Literatura: dla wszystkich grup:

1.Paweł Fabijański „Parki narodowe – osobliwości przyrodnicze”, Wyd. Podsiedlik, Raniowski i spółka

2.Polska. Parki Narodowe, Wydawnictwo Muza SA., Warszawa 2000

3. Paweł Krzos, Rafał Podlaski, Paweł Szczepaniak, Świętokrzyski Park Narodowy. Przewodnik, Multico, 2007

4. Parki Narodowe Polska Wschodnia. Przewodnik, Pascal 2006

Strony internetowe

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/

www.parkinarodowe.edu.pl

http://msos.uw.edu.pl/uploads/aktualnosci/%C5%9Awi%C4%99tokrzyski%20Park%20Narodowy_2015.pdf

http://www.wgorach.com/?id=39361&location=f&msg=1