Get Adobe Flash player

REGULAMIN

XVIII REJONOWEGO KONKURS EKOLOGICZNY

SMÓLNIK 2018

Przepisy  ogólne

 • 1
 • 2

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych organizuje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. Organizatorem Rejonowego Konkursu Ekologicznego Smólnik 2018, zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.
 2. Współorganizatorami Konkursu są:

1)              Zarząd Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

2)              Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku;

3)              Nadleśnictwo Włocławek;

4)              Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;

5)              Liga Ochrony Przyrody;

6)              Urząd Gminy Włocławek.

Cele i zakres tematyczny konkursu

 • 3

Celem Konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ekologią, ochroną środowiska i ochroną przyrody, a także wspieranie uzdolnień uczniów,
 • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach przyrody, biologii oraz nauk przyrodniczych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji,
 • zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań lub innych formach pracy pozalekcyjnej oraz podejmowania samodzielnych prac obserwacyjnych i samokształceniowych,
 • poznawanie piękna przyrody ojczystej oraz form ochrony przyrody w Polsce,
 • podnoszenie świadomości i kultury ekologicznej,
 • poznanie pamiątek  historii i kultury , położenia, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt Magurskiego Parku Narodowego.

§ 4

 1. 1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu (może wykraczać poza podstawę programową danego etapu edukacyjnego) wraz z wykazem literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczyciela otrzymają szkoły zgłoszone do konkursu. Wstępną literaturę przedmiotu konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. 2. Zgłoszenie szkoły do konkursu należy przesłać do dnia 01 kwietnia 2018 r. na adres Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, 87-815 Smólnik lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zasady ogólne przeprowadzania konkursu

 • 5

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: włocławskiego, radziejowskiego, lipnowskiego województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatu płockiego i gostynińskiego  województwa mazowieckiego.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy zainteresowany nim uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który zgłosi dyrektorowi macierzystej szkoły chęć uczestniczenia w konkursie. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs jest dwustopniowy i przebiega w dwóch etapach:

1)             etapie I -  szkolnym, od 10 kwietnia 2018roku do 4 maja 2018 roku;

2)             etapie II - rejonowym przeprowadzonym w dniu 23 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku.

 • 6

 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursu Rejonowego, zwana dalej komisją, w składzie:

1)       przedstawiciel Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (przewodniczący);

2)       przedstawiciel Zarządu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (wiceprzewodniczący);

3)       przedstawiciel Nadleśnictwa Włocławek (członek);

4)       przedstawiciel Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku (członek);

5)       przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody (członek);

6)       przedstawiciel Urzędu Gminy Włocławek (członek).

§ 7

 1. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania konkursowe następujących typów:

1)              zadania testowe wielokrotnego wyboru i rodzaju prawda – fałsz;

2)              zadania praktyczne polegające na rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt, żyjących na terenie Magurskiego Parku Narodowego dostosowane do danego poziomu edukacyjnego;

3)              odpowiedzi na zadane pytania w formie ustnej lub pisemnej (dotyczy klas IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum).

 1. Zadania konkursowe dla I etapu przygotowuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, natomiast zadania konkursowe dla II etapu opracowuje Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 • 8

 1. Konkurs na etapie I - szkolnym (eliminacje szkolne) przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana spośród nauczycieli szkoły, przez dyrektora szkoły w składzie:

1)  przewodniczący;

2)  od 2 do 3 członków.

 1. Zadania konkursowe I etapu (etapu szkolnego) obejmują:

1)        test pisemny pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej składający się z:

a)      12 zadań wielokrotnego wyboru – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

b)       3 zadań rodzaju prawda – fałsz ­– po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

c)      zadanie praktyczne punktowane w skali od 0 do 3.

 1. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami i trwa 40 minut.
 2. Prace uczniów na etapie szkolnym są kodowane w sposób ustalony przez szkolną komisję konkursową.
 3. Szkolna komisja konkursowa organizuje etap szkolny na własny koszt.
 4. 6. Sprawdzian pisemny I etapu przeprowadza szkolna komisja konkursowa nie później niż do dnia 4 maja 2018 r.

 • 9

Do zadań szkoły na etapie szkolnym należy:

1)                 przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji i regulaminie konkursu;

2)                 przesłanie do 01 kwietnia 2018 r. zgłoszenia udziału szkoły w konkursie z podaniem nazwy szkoły, jej adresu oraz numeru telefonu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3)                 powołanie szkolnej komisji konkursowej;

4)                 przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów (w zależności od liczby uczniów przystępujących do etapu szkolnego);

5)                 przestrzeganie tajności, terminów i procedury przeprowadzania szkolnego etapu konkursu;

6)                 udostępnienie skopiowanych kart zadań w dniu konkursu o wyznaczonej godzinie przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w terminie nie później niż do dnia 4 maja 2018 r.;

7)                 przeprowadzenie testu pisemnego we wskazanym przez dyrektora szkoły dniu, jednak nie później niż do dnia 4 maja 2018 roku; sporządzenie po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich protokołu z etapu szkolnego konkursu w roku szkolnym 2017/2018;

8)                 przesłanie, do 15 maja 2018 roku, na adres Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku protokołu etapu szkolnego (protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej) w formie pisemnej wraz z  wykazem uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego;

9)                 do etapu rejonowego zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali w etapie szkolonym co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów (3 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VII oraz 3 uczniów gimnazjum);

10)             w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów, komisja wskazuje uczniów o najwyższej liczbie punktów;

11)             w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów najwyższej punktacji komisja szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje we własnym zakresie.

Organizacja i przebieg etapu rejonowego

 • 10

 1. W etapie rejonowym może wziąć udział uczeń, który zdobył co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym.
 2. Zadania konkursowe II etapu części pisemnej (etapu rejonowego) obejmują:

1) sprawdzian pisemny składający się z:

a)      20 zadań wielokrotnego wyboru – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

b)      2 zadań praktycznych punktowanych w skali od 0 do 3.

 1. Do części ustnej II etapu przechodzi 10 uczestników z najwyższą liczbą punktów z części pisemnej II etapu z zastrzeżeniem §10 pkt. 4.
 2. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przystępują w etapie rejonowym tylko do części pisemnej.
 3. Zadania konkursowe II etapu części ustnej obejmują odpowiedzi na pytania ustne. Możliwe jest udzielanie przez uczniów odpowiedzi pisemnie.
 4. Punkty z części pisemnej i ustnej etapu II kumulują się.
 5. Czas pracy uczniów na sprawdzianie pisemnym zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami i trwa 45 minut.
 6. Prace uczniów na etapie rejonowym są kodowane w sposób ustalony przez rejonową komisję konkursową.
 7. Część pisemną i ustną II etapu przeprowadza rejonowa komisja konkursowa w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku.

10.  W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostają laureaci: zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przepisy końcowe

§ 11

Koszty przejazdu uczestników pokrywają szkoły macierzyste.

§ 12

 1. Niestawienie się ucznia, o godzinie rozpoczęcia pisemnych eliminacji szkolnych lub rejonowych, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 2. Każdy uczestnik eliminacji pisemnych jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
 3. Do sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

§ 13

 1. Uczestnicy pełnoletni, rodzice uczestnika nieletniego (pełnoprawni opiekunowie) i nauczyciele przygotowujący ucznia mają prawo wglądu do prac ocenionych przez:

1) szkolną komisję konkursową – w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników etapu szkolnego;

2) rejonową komisję konkursową - w dniu konkursu rejonowego przed jego częścią ustną.

 1. Prace do wglądu udostępnia:

1)                  przewodniczący szkolnej komisji konkursowej, w przypadku prac etapu szkolnego;

2)                  przewodniczący komisji rejonowej, w przypadku prac tego etapu.

§ 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej. Decyzja przewodniczącego komisji jest ostateczna.

Akceptuję


Załącznik nr 1

 1. Zakres pytań warunkuje zestaw podanej literatury, zadania konkursowe mogą wykraczać poza podstawę programową danego etapu edukacyjnego.
 2. Pytania konkursowe przygotowuje zespół niezależnych autorów z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
 3. Tematyka dla gimnazjów i szkół podstawowych: ochrona przyrody na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego.

Literatura: dla wszystkich grup:

 1. Paweł Fabijański „Parki narodowe – osobliwości przyrodnicze”, Wyd. Podsiedlik, Raniowski i spółka

Strony internetowe

http://www.magurskipn.pl/

www.parkinarodowe.edu.pl

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/region/magurski_park_narodowy.php

http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/gory/przyroda/narodowe

http://zpppn.pl/magurski-pl/park