Get Adobe Flash player

FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. JANUSZA KORCZAKA

W SMÓLNIKU

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku został powołany 1 września 1999 roku przez Radę Gminy Włocławek. W 1999r. mało kto słyszał o Zespole Szkół w Smólniku. Obecnie Zespół Szkół w Smólniku kojarzony jest z tym, co najlepsze w tego typu placówce – bezpieczeństwem, przyjazną, rodzinną atmosferą, rzetelnym, solidnym nauczaniem. Jesteśmy szkołą otwartą środowiskowo. Określenie szkoła wiejska nie jest dla nikogo obraźliwe. Wręcz odwrotnie, kojarzy się z określeniem ,,szkoła rodzinna”.

W 1999 r. nauczyciele, rodzice i uczniowie określili misję, wizję szkoły, którą systematycznie wdrażamy w ciągu tych lat, a która brzmi:

-Należymy do lokalnej wspólnoty Smólnika i okolic dlatego nasi uczniowie i nauczyciele biorą aktywny udział w życiu całej społeczności lokalnej.

-Na życie naszej szkoły aktywnie wpływają uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe oraz kościół.

-Jesteśmy szkołą wspomagającą rodziców w wychowaniu dziecka w oparciu o uniwersalny system wartości.

-Kształtujemy obywatelskie i patriotyczne postawy młodzieży szkolnej. Rozwijamy samorządność szkolną.

-Rozwijamy pracę w czterech wiodących działach. Zajmujemy się: edukacją ekologiczną, europejską, regionalną oraz prozdrowotną.

-Obejmujemy opieką dzieci wymagające wsparcia, akceptacji i pomocy. Organizujemy klasy integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne, współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wyrównujemy u uczniów deficyty rozwojowe.

-Wspieramy wszechstronny rozwój osobowy wychowanków w atmosferze życzliwości, tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka.

-Jesteśmy szkołą bezpieczną i otwartą. Przeciwdziałamy niedostosowaniu szkolnemu, agresji i demoralizacji poprzez realizację programów profilaktycznych.

-Realizujemy zadania ekologiczne związane z planem przekształcenia szkoły w Szkołę Ekologiczną.

-Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną dbającą o nowoczesny styl nauczania i systematycznie doskonalącą się zawodowo. Wdrażamy nowe metody, programy i formy pracy. Podejmujemy innowacje.

-Pozyskujemy sponsorów i sojuszników naszych działań. Nawiązujemy kontakty z instytucjami wspierającymi oświatę.

 

W 2000 roku na potrzeby realizacji naszej misji wizji został wyłoniony w ramach konkursu dla uczniów, rodziców i nauczycieli znak naszej placówki (logo), którego elementy symbolizują: liście- edukację ekologiczną i położenie szkoły, na niebieskim tle żółte gwizdy- nowoczesność nauczania, otwartość na zmiany, które pojawiają się w zjednoczonej Europie, wizerunek budynku szkoły z 1931 r.- symbol stałości i przywiązania do tradycji i kultury regionu.

Przez czas istnienia Zespołu Szkół systematycznie rok po roku realizowane są cele strategiczne szkoły:

 • Stworzenie Szkoły Ekologicznej promującej zdrowy tryb życia.
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu uczniów z przyrodą i obcowanie z nią.
 • Wprowadzenie problematyki ekologicznej do rożnych form edukacji dzieci i młodzieży.
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z dziedziny ekologii kultury regionu.
 • Upowszechnienie treści ekologicznych w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Opracowywanie przez uczniów i nauczycieli ścieżek dydaktycznych.
  • Systematyczny rozwój kwalifikacji kadry pedagogicznej.
  • Planowe rozwijanie bazy edukacji środowiskowej opierając się na sieci centrów terenowych, wyposażonych w specjalistyczną literaturę, podręczniki, filmy.
  • Nawiązanie współpracy z innymi szkołami, których interesuje problem ochrony środowiska.
  • Organizowanie wycieczek ekologicznych, sympozjów, odczytów.
  • Polepszenie bazy szkolnej- nowy budynek, boisko szkolne, sala gimnastyczna
  • Gromadzenie wartościowych pomocy dydaktycznych.

W trakcie nauki w naszej szkole wpajamy zatem młodzieży szacunek do miejsca zamieszkania i umiłowania własnego regionu. Kultywujemy tradycje świąteczne i regionalne najbliższej okolicy. Tworzymy szkołę ekologiczną promującą kulturę kujawskiej wsi.

Działamy na rzecz poprawy naszego otoczenia. Corocznie przystępujemy do akcji Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, prowadzimy prelekcje, przedstawienia o tematyce ekologicznej, historycznej, regionalnej. Zapraszamy ciekawych ludzi zajmujących się tymi dziedzinami. Bierzemy udział w konkursach: na terenie miasta Włocławka, Gmin: Baruchowo, Brześć Kujawski, powiatu, region województwa kujawsko- pomorskiego i kraju. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami corocznego Międzygminnego Konkursu Ekologicznego dla klas młodszych, klas IV- VI SP i Gimnazjum. Przyjeżdżają do nas uczniowie ze szkół w Baruchowie, Łącka, Nowego Duninowa, Kowala, Włocławka, Kruszyna, Modzerowa, Warząchewki,

Nasi uczniowie biorą udział i otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach: informatycznych, ekologicznych, matematycznych, ortograficznych, recytacji poezji i prozy regionalnej, plastycznych.

W szkole piszemy projekty ,,wielopokoleniowe” i je realizujemy. Pozyskujemy w ten sposób między innymi pieniądze na działalność szkoły. Prowadzimy zajęcia kształtujące tożsamość młodych ludzi, budujących poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej w oparciu o programy wypracowane przez szkołę, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Włocławek, Koło Gospodyń, Zespół Folklorystyczny ,,Smólnik”, Muzeum Ziemi Kujawskiej, Muzeum Historii Włocławka.

Pozyskujemy dodatkowe fundusze na realizację różnych przedsięwzięć:

 • w 2002 r. ,,Wyposażenie Zielonej Szkoły w Smólniku”- dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska we Włocławku, wiatę ekologiczną, pomoce dydaktyczne
 • w 2003 r. ,, Konkurs Ekologiczna jesień 2003”- finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • w 2004 r. ,,Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarze gmin wiejskich- Kurs komputerowy”- finansowany ze środków AiRR
 • 2004 r. Program ekologiczny ,,Sięgnij po słońce”- finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Włocławskiego centrum Edukacji Ekologicznej i Gminy Włocławek
 • w 2003 r- ,,Cudze chwalicie- swego nie znacie”- Konkurs Małych Grantów realizowanych w ramach pieniędzy z USAID
 • 2000- 2010 Międzygminny Konkurs Ekologiczny- Smólnik- finansowany

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gminy Włocławek, Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Włocławek.

 • 2006 r- realizacja projektu pt. ,,W Kim polska dusza gra” w ogólnopolskim konkursie programów wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich ,,Janko Muzykant
 • 2007 r.- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Komputery za tonery”
 • 2008 r.- Comenius- współpraca z siedmioma szkołami z pięciu państw: Polski, Litwy, Niemiec, Włoch, Rumunii
 • 2008 r. pozyskanie funduszy na uroczystości związane z poświęceniem sztandaru i tablicy pamiątkowej.
 • 2008 r.- WOŚP- fantomy
 • 2009 r.- Urząd Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego- na organizację biegów
 • 2010 r.- regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku- ,,Projekt ekologiczny- Nie dla Dioksalindy”
 • 2010 r.- 2012 Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy ( WFOŚiGW w Toruniu)- na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego,
 • 2010-2012 zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej i gimnazjum pt. ,,Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego,
 • 2011-2012 zajęcia dydaktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pt. ,,Teraz przedszkolaki”.


Szkoła znana jest również z działalności sportowej. Prężnie działający UKS ,,VIVAT” i ,,START” znany jest nie tylko w naszym regionie. Uczniowie na zajęciach sportowych wykazują się zręcznością i szybkością. Oprócz tego poznają się wzajemnie i nawiązują ciekawe przyjaźnie, jeżdżą na zawody sportowe nawet ogólnopolskie. Uczą się wykorzystywać swój wolny czas, propagują zdrowe życie. Co roku już od ponad trzynastu lat organizowane są na terenie szkoły Wiosenny Bieg Przełajowy i Bieg Andrzejkowy. Imprezy mają zasięg powiatowy i regionalny.

Systematycznie od 1999 r. zajmujemy się ulepszaniem bazy lokalowej placówki. Obecnie budynek szkoły z 1931 roku jest w dobrym stanie: odbyły się remonty sal dydaktycznych, schodów, wymiana okien, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, remont sali gimnastycznej, ocieplenie ścian budynku.

W lutym 2007 powstał nowy budynek szkoły na miarę XXI wieku z przestronnymi salami, zapleczem kuchennym, szatnią, świetlicą. Nowa część budynku przystosowana jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo- sale dydaktyczne, korytarze, toalety, winda, podjazdy. W szkole jest: 14 sal dydaktycznych, nowoczesna sala językowa, nowoczesna sala komputerowa, 3 sale terapeutyczne, biblioteka z czytelnią multimedialną. Za szkołą jest nowoczesne boisko sportowe z bieżnią i asfaltem. Dzięki wybudowaniu nowoczesnego budynku szkoły uczniowie mają godne warunki do nauki i zabawy. Od roku szkolnego 2012- 2013 r. nasi uczniowie będą korzystać z nowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym.

W maju 2008 roku dokonaliśmy poświęcenia i oficjalnego otwarcia nowej szkoły oraz otrzymaliśmy od Rady Rodziców, Rady Gminy i sponsorów sztandar szkoły i tablicę pamiątkową.

Od 1999 r. baza materialna szkoły systematycznie zwiększała się. Obecnie są: pomoce dydaktyczne: mapy historyczne, geograficzne, programy multimedialne z przyrody, geografii, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, kamera cyfrowa i aparat, sprzęt audiowizualny ( telewizory, radiomagnetofony), sprzęt nagłaśniający, pomoce dydaktyczne finansowane ze środków unijnych dla dzieci niepełnosprawnej intelektualnie, nowe multimedialne wyposażenie do pracowni językowej, sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne, trzy centra informacji multimedialnej, dwie pracownie komputerowe, sprzęt sportowy do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, trzy stoły do tenisa itp.

Stawiamy na jakość nauczania. SZKOŁA SUKCESU- to hasło na lata 2010-2015

Misją szkoły na 2010-2015 jest ,,Szkoła dużych szans na sukces każdego Ucznia.” która:

 • stwarza warunki sprzyjające osiągnięciu sukcesu w różnych obszarach działalności szkolnej,
 • wyposaża w wiedzę i umiejętności umożliwiające sukces na wyższych etapach kształcenia,
 • przygotowuje do pełnego, satysfakcjonującego uczestnictwa w różnych dziedzinach dorosłego życia: rodzinnego, społecznego, publicznego, kulturalnego.

Rozwój szkoły jest realizacją założeń Szkoły Sukcesu.

  1. Rozwijać to, co najlepsze.
  2. Usprawniać to, co sprawdzone.
  3. Czerpać z tego, co niesie przyszłość.
  4. Spełniać oczekiwania wszystkich stron społeczności szkolnej.

Umożliwiamy i ułatwiać uczniom i rodzicom udział w życiu kulturalnym gminy i regionu poprzez organizowanie uroczystości patriotycznych dla lokalnego środowiska: Święto Odzyskania Niepodległości, Kwiecień Miesiącem Pamięci, Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja.

Współorganizujemy z Radą Rodziców Zabawę Karnawałową, Dzień Dziecka- Święto Patrona Szkoły, wspólnie organizujemy uroczystości wynikające z kalendarza imprez. Wyjeżdżamy z uczniami na koncerty, do teatru, opery, na wycieczki edukacyjne. Zwiększamy udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Kontynuujemy współpracę z innymi szkołami w kraju i z zagranicy.

Systematycznie polepszamy warunki bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.


opracowała: Marzenna Kwiatkowska

Dyrektor Zespołu Szkół