Rodziców, którzy chcą aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych i rozwijały swoje zainteresowania,

prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018

można pobrać tutaj. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Poniedziałek     7:00 – 16:00

Wtorek               7:00 – 16:00

Środa                  7:00 – 16:00

Czwartek            7:00 – 16:00

Piątek                  7:00 – 16:00


PRZERWY OBIADOWE

Obiady dla 6latków i klas I-III SP w godz.           9:45 – 11:15

Przerwa obiadowa dla Szkoły Podstawowej       11:15 – 11:35

Obiady dla 3, 4 i 5latków                                           12:00

Przerwa obiadowa dla Gimnazjum                     12:20 – 12: 40


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ


W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. Poz. 59).

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowany przez wychowawców świetlicy i zatwierdzony przez dyrektora szkoły, przedstawiany jest wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1)      czas pracy obojga rodziców – na wniosek rodziców,

2)      organizację dowozu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 • opiekę wychowawczą,
 • pomoc w nauce,
 • warunki do nauki własnej zorganizowaną,
 • kulturalną rozrywkę i zabawę,
 • właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 • nabywanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 • pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 • wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 • współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 1. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i aktywności,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7:00 do 16.00.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie przekracza 25 osób.
 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
 6. dowożeni do szkoły autobusami szkolnymi,
 7. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na dodatkowe zajęcia lekcyjne,
 8. nie uczęszczający na zajęcia religii
 9. nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego.
 10. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 11.30 oraz 12.35. Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.
 11. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.
 12. Obowiązkiem rodziców jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 13. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

10.  Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 1. Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 • współpracy w procesie wychowania i opieki,
 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 • respektowania poleceń nauczyciela,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5.

Nagrody i kary

 1. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 • Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 • Pochwała przekazana rodzicom.
 • Pochwała dyrektora szkoły.

 1. Stosowane kary to:

 • Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
 • Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy. Rozmowy telefoniczne. Pisemne informacje.